Działania rządu polskiego na szkodę branży OZE, w ostatnich latach, nie tylko zmuszały właścicieli farm wiatrowych do poszukiwania sposobów podnoszenia ich rentowności, ale i zachęcały do realizacji inwestycji za granicą. Nie tylko nasi zachodni sąsiedzi postawili na energię z wiatru, realizując unikalną na skalę światową przemianę energetyczną od węgla do OZE. Ukraina także planuje spektakularnie zwiększyć ilość OZE w miksie energetycznym, oferując najwyższe w Europie gwarantowane stawki odkupu.

Pracownia Finansowa realizuje aktualnie projekt o nazwie „Enevi”, w ramach którego powstanie pierwsza polska farma wiatrowa na Ukrainie, o docelowej mocy 14MW, którą finansują polscy inwestorzy indywidualni. Farma wiatrowa zlokalizowana będzie w miejscowości Dobrosin, w obwodzie lwowskim, zaledwie kilkanaście kilometrów od polskiej granicy. W ramach inwestycji zastosowane zostaną turbiny General Electric (GE) 77sl o mocy 1,5 MW oraz Vestas V90 o mocy 3 MW.

Na bezpieczeństwo inwestycji wpływa szereg międzynarodowych aktów prawnych, struktura właścicielska, w której polska spółka jest właścicielem turbin, które dzierżawi spółce ukraińskiej, oraz sposób finansowania. Farma powstanie w oparciu o turbiny używane, których zakup nie wymaga zaciągania kredytu bankowego i są kilkukrotnie tańsze niż fabrycznie nowe, co obniża całkowite nakłady inwestycyjne.

Do sukcesu inwestycji może przyczynić się opublikowana w grudniu 2016 roku narodowa strategia energetyczna Ukrainy, która zakłada wzrost udziału OZE w miksie energetycznym do 11 proc. w 2025 r. oraz do 21,9 proc. w roku 2035. Rząd w Kijowie jest zdeterminowany do osiągnięcia określonego w strategii celu, dlatego będzie wspierał inwestorów szeregiem ułatwień w procesach administracyjnych, korzystnymi zapisami w prawie energetycznym Ukrainy oraz gwarantowanymi taryfami na sprzedaż energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie The International Renewable Energy Agency, oceniła że Ukraina ma największy wśród krajów Europy Południowo-Wschodniej potencjał techniczny wdrażania OZE.

Produkcja energii z turbiny GE o mocy 1,5 MW zostanie objęta taryfą gwarantowaną w wysokości 67,9 EUR/MWh, przy zakładanej produkcji w skali roku 3500 MWh energii elektrycznej. Natomiast produkcja z wiatraka Vestas V90 o mocy 3 MW zostanie objęta taryfą w wysokości 101,8 EUR/MWh. Ta turbina ma produkować rocznie 5250 MWh.

Nakłady inwestycyjne pierwszej ze spółek – Enevi 1, będącej aktualnie na etapie finansowania i realizacji, mają wynieść w sumie około 12 mln złotych. Koszty operacyjne są szacowane na około 343 tys. zł w skali roku. Roczny zysk netto ma wynieść 2,739 mln zł (przyjmując kurs walutowy 1 EUR = 4,3 PLN).

PRACOWNIA FINANSOWA

Pracownia Finansowa Sp. z o.o. jest polską firmą inwestycyjną założoną w 2013 roku w Warszawie. Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi. Obsługuje inwestorów z segmentu bankowości prywatnej (ang. HNWI, high net-worth individuals). Inwestuje w identyfikowalne aktywa, takie jak elektrownie wiatrowe oraz nieruchomości.

Mimo nagłego zablokowania branży przez rząd RP, Pracownia Finansowa, do tej pory zbudowała, lub zakupiła, siedem elektrowni wiatrowych w Polsce. Ponadto na realizację czeka kolejne sześć turbin o jednostkowej mocy 2 MW. W wyniku integracji branży OZE, powstała spółka ENEVI S.A., powołana głównie do realizacji projektu na Ukrainie, która buduje i przejmuje w zarządzanie, również kolejne elektrownie wiatrowe w Polsce.

Pracownia Finansowa Opinie

PROCES INWESTYCYJNY

Pracownia Finansowa pozwala indywidualnym inwestorom czerpać zyski z biznesu, który jest dostępny dla inwestorów profesjonalnych i instytucjonalnych, ze względu na wysoki próg wejścia. Proces inwestycyjny w Pracowni Finansowej rozpoczyna się od zakupu projektu z pozwoleniem na budowę, którego uzyskanie trwa około 4 lat. Następnie równolegle odbywa się proces pozyskiwania inwestorów, zamawiana jest turbina wiatrowa i następuje budowa infrastruktury towarzyszącej – przyłączy energetycznych, drogi dojazdowej, placu manewrowego i fundamentu. Kiedy elektrownia zaczyna pracować, spółka może zacząć wypłacać regularne zyski inwestorom.

STOPA ZWROTU

Prognozowany zwrot z inwestycji uzależniony jest od projektu, do którego można w danym momencie przystąpić, a także sytuacji rynkowej w danym okresie czasu. W ofercie aktualnej na dzień 01.09.2019r. Pracownia Finansowa posiada projekty inwestycji w elektrownie wiatrowe z prognozowaną stopą zwrotu na poziomie od 12 do 18% rocznie. Inwestor otrzymuje symulację zysku w trzech wariantach – ostrożnym, realnym i optymistycznym i biznesplan w aktywnym pliku excel, w którym może testować własne scenariusze rentowności.

W żadnym projekcie wiatrowym nie ma gwarantowanej stopy zwrotu, natomiast budowa elektrowni bez kredytu i z zastosowaniem ubezpieczenia głównych elementów oraz utraconych korzyści w czasie przestoju, znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa projektu. Spółka działa w modelu success-fee, gdzie wynagrodzeniem zarządzającego jest udział w spółce. To motywuje zarząd do szukania oszczędności i możliwości sprzedaży energii po jak najwyższych cenach.

pracownia finansowa elektrownia wiatrowa
BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

Każda elektrownia wiatrowa jest ubezpieczona i w przypadku nawet całkowitej szkody, jest ona odbudowywana i uzyskuje  odszkodowanie za utracone korzyści w czasie przestoju. Ta kwestia stanowi wysoki priorytet dla zarządu, bo jak elektrownia nie pracuje, to zarządzający również nie czerpią zysków z projektu, a wykonują mnóstwo pracy przy obsłudze i odtworzeniu inwestycji, której nie muszą wykonywać Inwestorzy.

INWESTYCJA W REALNĄ WARTOŚĆ

Inwestycje w elektrownie wiatrowe to Inwestycje w Realną Wartość, czyli aktywa w dużym stopniu zarządzalne. Zarządzający mają spory wpływ na poprawę wyników i kiedy następuje zmiana warunków na rynku, wdrażają scenariusze pozwalające optymalizować strategię działania i realizować sceanriusze podnoszące rentowność, jak np. zasilanie Kontenerowych Centrów Obliczeniowych, sprzedaż energii do odbiorców końcowych, zamiast do hurtowników, wykorzystanie banków energii magazynujących energię, kiedy cena odkupu jest niska (np. w nocy), żeby sprzedawać dopiero wtedy, gdy jest wysoka.

Inwestor kupując udziały w elektrowni, staje się współwłaścicielem majątku konkretnej spółki posiadającej najczęściej jedną jednostkę wytwórczą. Majątek spółki stanowi również infrastruktura towarzysząca, a także pozwolenia, koncesje, umowy itp. Ziemia jest dzierżawiona na maksymalny dostępny w polskim prawie czas, po czym te umowy są przedłużane.

BRANŻA OZE W POLSCE

Wraca zainteresowanie jakim branża cieszyła się kilka lat temu, bo nawet obecny rząd, początkowo niechętny wiatrakom, od ponad roku poprawia warunki dla tego biznesu w Polsce. Duże znaczenie mają tutaj również wymogi unijne – nie da się dłużej zaprzeczać faktom, a cała Europa dąży do poprawy jakości powietrza, któremu w ogromnym stopniu może pomóc wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Powoduje to, że z każdym miesiącem notujemy wzrosty w obszarze energetyki wiatrowej.

AKTUALNA STRATEGIA BIZNESOWA

Ceny turbin używanych są kilkukrotnie niższe niż nowych, a prawidłowo serwisowane mogą pracować nawet 40 lat, o ile wcześniej nie zostaną wymienione na nowe. W dodatku prognozuje się, że ceny energii mają rosnąć szybciej niż te uzyskane w systemie aukcyjnym, które będą indeksowane tylko o poziom inflacji. W tym modelu nie obejmuje nas obowiązek raportowania i ew. zwracania nadwyżek za energię sprzedaną w cenach wyższych niż uzyskane w aukcji. Brak kredytu bankowego umożliwia optymalizację podatkową, polegającą na mechanizmie proporcjonalnego umarzania udziałów, która dodatkowo znacznie upraszcza proces wypłaty zysków w spółce. Wcześniej Pracownia Finansowa również budowała elektrownie w oparciu o maszyny używane, jednak one są dodatkowo objęte systemem Zielonych Certyfikatów, co podnosi ich rentowność. Kolejne projekty, bez ZC i przy cenach energii, jakie obowiązywały w latach 2016, 2017 oraz w pierwszej połowie 2018r., nie spełniały założeń dotyczących rentowności. Dopiero przy dzisiejszych cenach, z perspektywą dalszych wzrostów, taki model biznesowy jest atrakcyjny dla inwestorów.

W każdym z projektów wiatrowych, Pracownia Finansowa zakłada systematyczne repoweringi, czyli wymiany turbin na nowsze, wydajniejsze, być może wyższe, które zwiększą produktywność, a co za tym idzie – rentowność i wartość spółki, która dzięki nim będzie mogła funkcjonować przez dziesiątki lat.

Zamrożenie rynku polskiego w ostatnich latach, zaowocowało też pomysłem budowy elektrowni wiatrowych na Ukrainie, która oferuje jedne z najwyższych w Europie gwarantowanych stawek odkupu energii. Pracownia Finansowa w ramach Grupy PF zrealizuje tam projekt farmy wiatrowej, której rentowność szacowana jest na poziomie 16 – 18% rocznie.

Pracownia Finansowa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-921, ul. Londyńska 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000488555, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000 zł. REGON 146932265, NIP 7010400644.